Dava Şartı Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk, kanundaki ifadeyle dava şartı arabuluculuk ilk olarak 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesi ile hukuk sistemimize girmiş ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01.01.2018 tarihinden itibaren, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Uygulamanın başarısı ve İş Mahkemelerindeki dava sayısınınbelirgin bir şekilde azalması nedeni ile 7155 Sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması da dava şartı olarak kabul edilmiştir. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesi ile İş. M.K 3. maddeden farklı olarak genel bir düzenleme yapılmış ve arabuluculuğun herhangi bir kanunda dava şartı olarak öngörülmesi halinde uygulanacak genel hükümler düzenlenmiştir.Dava şartı arabuluculuğa tabi uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmalıdır.

Aksi halde açılan davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmektedir. Davacı arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Halihazırda, kanunda belirtilen iş davaları ve ticari davalarda dava şartı olan arabuluculuğun diğer bazı özel hukuk uyuşmazlıklarında da dava şartı haline getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Yol Tarifi